Subcategories


 • Tổng hợp kiến thức về Chuỗi cung ứng, logistics, học thuật, nghiên cứu


 • Các yếu tố của chiến lược, các loại chiến lược, phân tích và dự báo


 • Các yếu tố của Quản trị SCM, các hình thức, quá trình quản trị


 • Phương án tổ chức, nghiên cứu và thiết kế, mô hình , thử nghiệm và đánh giá


 • Các hoạt động thuê ngoài, công việc và các kĩ năng


 • Kho vận, nghiệp vụ kho bãi, các loại và hình thức, hệ thống phân phối, các hoạt động chức năng


 • Các hoạt động liên quan bán hàng, lập kế hoạch, điều chỉnh, các hoạt động Marketing liên quan và các hoạt động điều hành


 • Vai trò vận tải, đội xe, đội phương tiện, cách quản lí vận hành


 • Bộ phận IT, các áp dụng khoa học kĩ thuật và công nghệ, phần mềm, ứng dụng, và cập nhật


 • Nguồn nhân lực, hệ thống quản lí, phân công lao động, mô tả công việc, KPI và các hoạt động quản lí điều hành


 • Nội quy, văn hóa doanh nghiệp, Luật chi phối và các quy định, quy chế

Looks like your connection to Diễn đàn Chuỗi cung ứng was lost, please wait while we try to reconnect.