Luật lá càng ngày càng phức tạp, chả lẽ lại thôi đếch đóng bảo hiểm nữa.