Subcategories


 • Tổng hợp kiến thức về Chuỗi cung ứng, logistics, học thuật, nghiên cứu


 • Các yếu tố của chiến lược, các loại chiến lược, phân tích và dự báo


 • Các yếu tố của Quản trị SCM, các hình thức, quá trình quản trị


 • Phương án tổ chức, nghiên cứu và thiết kế, mô hình , thử nghiệm và đánh giá


 • Các hoạt động thuê ngoài, công việc và các kĩ năng


 • Kho vận, nghiệp vụ kho bãi, các loại và hình thức, hệ thống phân phối, các hoạt động chức năng


 • Các hoạt động liên quan bán hàng, lập kế hoạch, điều chỉnh, các hoạt động Marketing liên quan và các hoạt động điều hành


 • Vai trò vận tải, đội xe, đội phương tiện, cách quản lí vận hành


 • Bộ phận IT, các áp dụng khoa học kĩ thuật và công nghệ, phần mềm, ứng dụng, và cập nhật


 • Nguồn nhân lực, hệ thống quản lí, phân công lao động, mô tả công việc, KPI và các hoạt động quản lí điều hành


 • Nội quy, văn hóa doanh nghiệp, Luật chi phối và các quy định, quy chế