Thuê ngoài chủ yếu dành cho những đối tượng quá lớn hoắc quá nhỏ.
KHi đó việc lựa chọn thuê ngoài là phương án hợp lí nhất.
Nó hiệu quả kể cả về kinh tế và quản lí...