Mô hình vận hành chung của một chuỗi cung ứng bất kỳ • Sự vận hành của chuỗi cung ứng

  Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tổng quan chuỗi cung ứng cũng như những thành phần cốt yếu trong chuỗi. Có thể thấy rằng chuỗi cung ứng bao gồm rất nhiều hoạt động, lĩnh vực và yếu tố khác nhau, để có thể quản trị được chuỗi cung ứng, cần phải hiểu được cách vận hành của chuỗi theo một trật tự khoa học. Bài viết này cung cấp một mô hình vận hành rất hữu ích cho việc quản trị bất kì một chuỗi cung ứng nào.

  Ở các bài viết trước, chúng ta đã được tìm hiểu về năm nhân tố quyết định kết quả của một chuỗi cung ứng (sản xuất, lưu kho, chọn địa điểm, vận tải và thông tin). Người quản trị cấp cao nhất về chuỗi cung ứng của công ty sẽ dựa vào những nhân tố này như là các tham số để đưa ra các quyết định hay chính sách nhằm định dạng các hoạt động của chuỗi. Từ đó, các hoạt động trong chuỗi cung ứng sẽ diễn ra một cách tự nhiên và liên tục.

  Để có thể nắm bắt được các hoạt động thường xuyên, hàng ngày của chuỗi, ta có thể dựa vào mô hình SCOR (Supply Chain Operation Research) được phát triển bởi Apics Supply Chain Council. Theo đó toàn bộ các hoạt động trong chuỗi được chia thành bốn mảng chính:

  Plan (Lập kế hoạch)
  Source (Quản lý nguồn đầu vào)
  Make (Sản xuất)
  Deliver (Giao hàng)
  

  Plan

  Mảng chức năng này sẽ bao gồm tất cả những công việc liên quan đến lập ra kế hoạch và tổ chức việc thực hiện cho ba mảng còn lại. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về mảng này ở các bài viết tiếp theo, trong đó bao gồm: demand forecasting (dự báo nhu cầu), product pricing (định giá sản phẩm), và inventory management (quản trị tồn kho).

  Source (Quản lý nguồn đầu vào)

  Hoạt động trong mảng này gồm tất cả các công việc cần thiết để lấy được nguồn đầu vào nhằm sản xuất ra hàng hóa hay dịch vụ. Trong mảng này, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn tìm hiểu về hai nhánh nhỏ, đó là: procurement (thu mua) và credit and collections. Nhánh thứ hai (credit and collections) không thường được xem như một hoạt động sourcing truyền thống, nhưng về bản chất ta có thể nghĩ về nó như là chuyện làm thế nào để lấy nguồn tiền về cho công ty. Cả hai nhánh hoạt động này đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự hoạt động hiệu quả của công ty.
  Make

  Mảng này bao gồm các bước vận hành cần thiết để phát triển và tạo nên nên hàng hóa hay dịch vụ. Những nhánh kiến thức mà chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về mảng sẽ bao gồm: product design (thiết kế sản phẩm), production management (quản trị sản xuất), và facility and management (quản trị cơ sở vật chất). Mô hình SCOR thật ra không đề cập cụ thể quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm như là một phần của mảng sản xuất, nhưng ta vẫn tìm hiểu nó vì đây là một phần không thể tách rời của quy trình sản xuất.

  Deliver

  Chúng ta nghĩ về deliver như là tổng hợp tất các các công việc liên quan đến tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng và giao hàng đến tay họ. Hai nhánh hoạt động mà chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu bao gồm: nhận đơn hàng/thực hiện đơn hàng và giao nhận hàng hóa.

  Trong các bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ được quan sát ở vị trí là nhà quản trị đối với từng chức năng nhỏ hơn đã giới thiệu như phía trên. Chúc các bạn học tập hăng say và hiệu quả.


Log in to reply