Quản lý lượng hàng hóa dự trữ trong chuỗi và giá trị của doanh nghiệp - • Hàng hóa dự trữ tồn tại và xuất hiện trong chuỗi bởi vì luôn luôn có sự khác biệt giữa cung và cầu trên thị trường. Chức năng chính của hàng hóa và vật liệu dự trữ là giúp cho việc sản xuất và hoạt động của DN (doanh nghiệp) được liên tục và ổn định. Liệu nên dữ trữ bao nhiêu hàng hóa trong kho luôn là một câu hỏi lớn cho những người làm công tác kế hoạch trong các DN, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Bài báo này sẽ xem xét mối liên hệ và ảnh hưởng của việc thay đổi lượng hàng dự trữ lên giá trị của DN.

  Hàng hóa dự trữ tồn tại và xuất hiện trong chuỗi bởi vì luôn luôn có sự khác biệt giữa cung và cầu trên thị trường. Trong bất kì một chuỗi nào cũng phải dự trữ vật liệu sản xuất, sản phẩm dở dang và sản phẩm đã hoàn thành. Có 3 lý do chính để dự trữ 3 loại vật liệu hàng hóa trên (Azadivar and Rangarajan (2008):

  1. Tăng tính kinh tế: Khi đặt hàng, để giảm bớt các chi phí như chi phí vận chuyển, chi phí đóng gói,... DN thường đặt các lô hàng lớn và giảm số lần đặt hàng;
  2. Tăng tính ổn định: khi hàng hóa được luân chuyển trong chuỗi, có những lúc có sự thay đổi và chênh lệch giữa nhu cầu thực tế và lượng cung. Dự trữ hàng hóa để làm giảm thiểu ảnh hưởng của việc thiếu hàng hóa hay vật liệu làm đình trệ quá trình sản xuất;
  3. Tăng chất lượng phục vụ khách hàng: Hàng hóa dự trữ chính là phần điều chỉnh làm cân bằng giữa cung và cầu.

  Như vậy, chức năng chính của hàng hóa và vật liệu dữ trữ là giúp cho việc sản xuất và hoạt động của DN được liên tục và ổn định. Liệu nên dữ trữ bao nhiêu hàng hóa trong kho luôn là một câu hỏi lớn cho những người làm công tác kế hoạch trong các DN, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Có hai tiêu chí lựa chọn để quyết định lượng hàng hóa dự trữ trong kho, một là tập trung vào hiệu quả kinh tế (dự trữ tối thiểu) và hai là đáp ứng nhu cầu về hàng hóa, vật liệu một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất (dự trữ tối đa các vật liệu và mặt hàng cần thiết). Nếu lượng hàng dự trữ trong kho cao, sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng của DN nhưng lại làm tăng giá thành sản phẩm. Ngược lại, nếu lượng hàng dự trữ quá thấp thì có lúc sẽ xảy ra việc thiếu hàng hóa hay vật liệu để sản xuất gây ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng và giảm doanh thu tiềm năng. Để thấy được mối liên hệ giữa lượng hàng hóa dự trữ và giá trị của DN, chúng ta hãy xem xét các công thức tính giá trị DN theo sổ sách.

  Giá trị của DN trên sổ sách kế toán tại một thời điểm chính là giá trị vốn hóa trên sổ sách của DN tại thời điểm đó. Giá trị vốn hóa của DN được xác định như sau:

  IC = E + D – C

  Trong đó: IC là giá trị vốn hóa trên sổ sách của DN; E là tổng giá trị cổ phần của DN; D là tổng nợ phải trả của DN (bao gồm cả chi phí trả lãi vay); C là tiền mặt và đầu tư ngắn hạn.
  Tổng giá trị cổ phần của DN được tính ra theo công thức sau đây:

  E = A – L

  Trong đó: A là tổng giá trị tài sản; L là tổng nợ phải trả (không bao gồm chi phí trả lãi vay).

  Ngoài ra, tổng giá trị tài sản A bao gồm tiền mặt và đầu tư ngắn hạn (C); nợ phải thu (AR); hàng dự trữ trong kho (INV); Các tài sản khác (OA); Bất động sản và máy móc thiết bị (PPE). Tổng nợ phải trả L bao gồm Nợ phải trả (AP); Nợ ngắn và dài hạn (D); Phải trả khác (không bao gồm chi phí trả lãi vay) (OL). Tổng giá trị cổ phần của DN C bao gồm tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành, lợi nhuận chưa phân phối. Và sau biến đổi, chúng ta sẽ có công thức tính IC như sau:

  IC = AR + INV – AP + PPE + OA – OL

  Trong công thức này, giả sử chúng ta có OA gần bằng với OL, ta có:

  IC = AR + INV – AP + PPE

  Như đã biết, giá trị vốn lưu động cho hoạt động sản xuất (NOWC) được tính theo công thức:

  NOWC = AR + INV – AP

  Như vậy, cuối cùng chúng ta có công thức tính tổng giá trị vốn hóa trên sổ sách của DN là:

  IC = NOWC + PPE

  Khi thực hiện nghiên cứu về mối tương quan giữa lượng hàng hóa dự trữ và giá trị của DN trên sổ sách, các nhà nghiên cứu của Mỹ đã thu thập số liệu về IC và các số liệu liên quan theo công thức tính được nêu ra ở trên của các DN trong ngành nông nghiệp ở Mỹ niêm yết trên sàn chứng khoán New York và NASDAQ từ 1970 đến 2004. Các nhà nghiên cứu chọn các DN trong ngành nông nghiệp làm đối tượng nghiên cứu vì hai lý do: thứ nhất, ngành nông nghiệp chiếm 10% tổng vốn hoá thị trường Mỹ; thứ hai, đối với các DN kinh doanh trong ngành nông nghiệp, việc tính toán chính xác lượng hàng hóa dự trữ trong kho là điều rất cần thiết và quan trọng hơn các ngành sản xuất khác vì tính chất của hàng hóa nông nghiệp. Sau khi tiến hành thu thập dữ liệu sổ sách tài chính, và tiến hành phân tích so sánh, các nhà nghiên cứu đã rút ra được những kết luận dưới đây:

  • Vốn lưu động dùng trong hoạt động sản xuất (NOWC) chiếm 1/3 giá trị vốn hóa của DN trên sổ sách và phần còn lại là bất động sản và máy móc thiết bị.
  • Sự thay đổi của lượng hàng hóa dự trữ chính là nguyên nhân chính làm vốn lưu động sử dụng trong hoạt động sản xuất thay đổi; và các DN thật sự gặp khó khăn trong việc ổn định hóa lượng hàng hóa dự trữ.

  Sau đó các nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu về ảnh hưởng của vốn lưu động sử dụng trong hoạt động sản xuất lên giá trị thị trường của DN, với số liệu thu thập được và dùng phương pháp hồi quy, các nhà nghiên cứu của Mỹ đã thu thập được kết quả:

  • Việc tăng lượng hàng hóa dự trữ và nợ phải thu đều làm giá của cổ phiếu của DN giảm. Như vậy việc thay đổi lượng hàng hóa dự trữ và nợ phải thu đều ảnh hưởng đến dòng tiền như nhau, nhưng các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến sự thay đổi của lượng hàng hóa dự trữ.
  • 1% thay đổi của lượng hàng hóa dự trữ và 1% thay đổi của bất động sản và máy móc thiết bị lên giá của cổ phiếu là như nhau dù lượng hàng hóa dự trữ chiếm 30% giá trị vốn hóa của DN, trong khi bất động sản và máy móc thiết bị chiếm đến 70%.

  Qua nghiên cứu trên chúng ta có thể thấy ảnh hưởng và tầm quan trọng của lượng hàng hóa dự trữ lên giá trị của DN cả trên sổ sách lẫn trên thị trường. Quản lý và hoạch định lượng hàng dự trữ trong quản lý chuỗi có một vai trò rất quan trọng vì lượng hàng dự trữ thừa hay thiếu đều ảnh hưởng đến giá trị của DN.
  Ở phần hai chúng ta sẽ tìm hiểu về các mô hình toán học được áp dụng hiệu quả trong việc quản lý và tính toán lượng hàng dự trữ trong kho của DN trong chuỗi. Trong chuỗi thường phân ra làm nhiều đoạn, mỗi một đoạn sẽ và nên được áp dụng một mô hình tính toán riêng cho phù hợp.


Log in to reply