Cần phải nhạy bén với Chuỗi cung ứng  • Qua nghiên cứu, ta thấy rằng, một chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả nhằm đưa một sản phẩm dịch vụ cuối cùng đến người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi một sự cạnh tranh rất lớn. Một sự nhạy bén với thông tin , một sự phân tích dữ liệu hoàn hảo sẽ đưa ra các giải pháp hữu ích cho quản trị Chuỗi cung ứng.
    Vậy ai đóng vai trò để nắm được và phân tích được các thông tin thị trường cũng như các thông tin ảnh hưởng đến vận hành của toàn chuỗi cung ứng.
    Phần mềm công nghệ thông tin có lẽ là một trong những công cụ tốt nhất vì nó có khả năng tổng hợp từ muôn vàn các dữ liệu, chỉ cần đưa ra các bộ chỉ số để nhận diện thì có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình...


Log in to reply