CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY THEO QCVN 01: 2017/BCT _MS KHÁNH 0912.611.011  1. THÔNG TIN CHUNG:
   Kể từ 01/2019, các sản phẩm dệt may phải được công bố hợp quy theo quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuy ể n hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may .
   Sản phẩm dệt may có 3 nhóm:
   – Nhóm số 01 : Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi; hoặc có chiều dài ≤100 cm đối với bộ liền.
   – Nhóm s ố 02: Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.
   – Nhóm số 03: Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

  2. HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY:
   Các hình thức công bố hợp quy
   – Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất)
   a) Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là phương thức 7
   b) Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
   – Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba)
   a) Phương thức đánh giá phụ vụ công bố hợp quy là phương thức 5 hoặc phương thức 7
   b) Việc thử nghiệm phục vụ công bố được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

  3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: giấy tiếp nhận công bố hợp quy của Sở Công Thương


Log in to reply