Công nghệ thông tin ( IT) trong chuỗi cung ứng - Khái niệm và giải pháp


 • administrators

  Một chuỗi cung ứng hiệu quả phải đạt được các mục tiêu : Nhanh chóng, Kịp thời, đúng lúc, đúng chỗ và hiệu quả cao.
  Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả Chuỗi cung ứng:

  • Loại hình hàng hóa dịch vụ
  • Nhân sự
  • Cách quản trị
  • Công nghệ thông tin
  • Hạ tầng

  Hiện nay, quá trình bùng nổ của Internet , sau khi trải qua thời kì dot com, đến nay với cách mạng khoa học kĩ thuật 4.0 cũng như hạ tầng cải tiến đáng kể, các hoạt động giao dịch trên Internet, ebusiness phát triển nhanh và đa dạng thì đó là nền tảng cho Hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành Chuỗi cung ứng càng đóng vai trò chủ chốt. Ai có công nghệ tốt, người đó quản trị tốt.
  Hệ thống công nghệ thông tin cho Chuỗi cung ứng có thể điểm qua như sau:

  • Thu thập dữ liệu
  • Lưu trữ và phục hồi
  • Báo cáo và phân tích
  • Tổng hợp và cải tiến
   Công nghệ thông tin áp dụng trong tất cả các quy trình từ những khâu mua bán nguyên liệu đầu vào cho đến việc phân phối sản phẩm, thu hồi..
   Nó có thể hiển thị real time cho phép các nhà quản trị nhanh chóng có các quyết định trong CHuỗi cung ứng
   Mỗi công đoạn trên của Hệ thống thông tin có những đặc điểm và cách thức xử lí riêng. Tất cả đều nhằm phục vụ nhu cầu quản trị từ thiết kế chuỗi cung ứng, vận hành, lập báo cáo và đề xuất kế hoạch mới ..
   Như vậy hiện tại, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng cần có các giải pháp nâng cao trình độ về công nghệ thông tin để có thể đáp ứng được nhu cầu quản trị hiện tại, sử dụng các giải pháp công nghệ, xây dựng phần mềm tương thích, tăng cường hệ thống IT .....