LẬP KẾ HOẠCH LOGISTIC NGƯỢC • LẬP KẾ HOẠCH LOGISTIC NGƯỢC
  Lập kế hoạch logistic ngược được dùng cho dòng chảy ngược của sản phẩm và các thành phần trong chuỗi cung ứng. Các quy trình chính bao gồm:

  Xử lý hàng trả lại
  Sửa chữa
  Tái sản xuất
  Tái chế
  Các quy trình này có thể được tóm tắt như sau:

  Việc trả lại sản phẩm hoặc nguyên vật liệu có thể nhằm mục đích sửa chữa. Quá trình sửa chữa vẫn sẽ giữ lại các đặc tính cơ bản của sản phẩm. Các sản phẩm được thay thế hoặc bảo dưỡng khi chúng bị hư hỏng, bị mòn đáng kể hoặc đã sử dụng được một thời gian nhất định (ví dụ như bảo dưỡng động cơ máy bay)
  Việc thu hồi lại sản phẩm cũng có thể nhằm mục đích tái sản xuất. Các bộ phận được tái sản xuất thường là bộ phận hoặc linh kiện lắp ráp của máy tính/ máy tính xách tay đã được tân trang và khôi phục lại như mới.
  Tái chế thường liên quan đến việc thu lại sản phẩm, ví dụ như chai lọ có thể tái sử dụng hoặc miểng chai được dùng để làm thủy tinh hoặc tái chế các bao bì đóng gói….

  Quy trình logistic ngược

  Quy trình logistic ngược (Ảnh minh họa)

  Không có sự tách biệt giữa sửa chữa và tái sản xuất. Trong “MRPII cho Tái sản xuất và Sửa chữa” (CPIM DSP Reprints 2010), Demmy và các tác giả đã gộp chung sửa chữa và tái sản xuất với nhau để minh họa các môi trường lập kế hoạch nhu cầu độc lập và phụ thuộc của chúng có gì giống và khác so với sản xuất thông thường.

  Các điểm tương đồng với sản xuất thông thường là:

  Muốn hoạt động hiệu quả cần phải có dự báo nhu cầu và lập kế hoạch nâng cao.
  Các yêu cầu về nguyên vật liệu cần phải được lên kế hoạch trước khi cần.
  Nhân sự và thiết bị là hạn chế và cần phải được điều chỉnh theo lead time.
  Công suất thường bị giới hạn.
  Dữ liệu cần thiết để lập kế hoạch và kiểm soát sửa chữa/ tái sản xuất bao gồm BOMs, tệp định tuyến, thông tin trạng thái hàng tồn kho và công suất trung tâm.
  Sửa chữa và tái sản xuất khác với sản xuất thông thường ở những điểm sau:

  Có thể sữa chữa các thành phần hoàn chỉnh có đầy đủ chức năng, đặc biệt khi việc sửa chữa tiết kiệm chi phí hơn so với mua mới.
  Nhu cầu về vật liệu, nhân công, máy móc và bộ hoạt động là tương đối, vì các yêu cầu chỉ có thể biết chính xác sau khi kiểm tra xác định mức độ sửa chữa cần thiết.
  Kết quả của việc kiểm tra có thể là không thể sửa chữa, không tiết kiệm kinh phí khi sửa chữa hoặc có thể đưa trở lại dịch vụ mà không cần sửa chữa.
  Nhìn chung, Demmy và các cộng sự kết luận rằng lập kế hoạch nhu cầu độc lập hay phụ thuộc cho sửa chữa và tái sản xuất cũng tương tự như các nguyên tắc MPC.