Thủ tục hải quan với hành lý xách tay • 1.Đối với cá nhân, tổ chức:

  Người xuất cảnh có trách nhiệm khai báo hải quan và nộp hồ sơ hải quan

  2.Đối với Hải quan:

  Người xuất cảnh có hành lý thuộc diện không phải khai hải quan:

  Người xuất cảnh có hành lý thuộc diện không phải khai hải quan theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ và gạch (-) thứ 1, điểm 2.a, Điều 4 Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính thì không phải khai hải quan trên tờ khai nhập cảnh/ xuất cảnh nhưng phải chịu sự giám sát hải quan.

  Hải quan sân bay phải tổ chức biện pháp giám sát phù hợp, trường hợp có căn cứ khẳng định người xuất cảnh có hành lý vi phạm pháp luật thì tiến hành kiểm tra hành lý và lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.
  Người xuất cảnh có hành lý thuộc diện phải khai hải quan:

  – Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan do người xuất cảnh khai báo hải quan và nộp.

  – Thực hiện kiểm tra hành lý qua máy soi và lưu hình ảnh kiểm tra trong máy theo quy định. Nếu xét thấy cần thiết thì kiểm tra thủ công và ghi kết quả kiểm tra vào tờ khai hải quan theo quy định.

  – Tính và thu thuế đối với hành lý vượt định mức miễ thuế (nếu có).

  – Lập biên bản để xử lý vi phạm (nếu có).

  – Ký và đóng dấu công chức hải quan vào Tờ khai nhập cảnh/ xuất cảnh. Tờ khai hải quan phi mậu dịch (nếu có) theo quy định để thông quan hành lý.
  Trường hợp người xuất cảnh có hành lý thuộc diện phải khai hải quan nhưng không khai hải quan:

  – Sau khi kết thúc thủ tục tại cơ quan Hàng không (check-in), nếu công chức hải quan phát hiện hành lý có dấu hiệu nghi vấn, thì thông báo ngay cho cơ quan Hàng không để cơ quan Hàng không báo cho người xuất cảnh thực hiện công việc theo quy định tại điểm 2, mục I nêu trên.

  – Trường hợp có căn cứ khẳng định nguời xuất cảnh có thân phận Ngoại giao mang mặt hàng cấm xuất khẩu thì công chức Hải quan báo cáo ngay cho Chi cục trưởng; Chi cục trưởng tiếp tục báo cáo ngay cho Cục trưởng Cục Hải quan thành phố đồng thời báo cáo bằng phương tiện nhanh nhất cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để xin ý kiến chỉ đạo.

  – Trường hợp An ninh Hàng không hoặc Công an cửa khẩu thông báo yêu cầu Hải quan phối hợp kiểm tra hành lý mang theo người của người xuất cảnh không khai báo để phục vụ yêu cầu an ninh chuyến bay, an ninh quốc gia theo quy định thì công chức hải quan giám sát và phối hợp kiểm tra với các lực lượng này.

  Đối với hành lý ký gửi không cùng chuyến:

  Hành lý ký gửi không cùng chuyến gồm hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh thì phải khai hải quan vào tờ khai hải quan phi mậu dịch và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Phần III Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. • Hành lý ký gửi không cùng chuyến gồm hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh thì phải khai hải quan vào tờ khai hải quan phi mậu dịch và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Phần III Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. • Người xuất cảnh có hành lý thuộc diện không phải khai hải quan:

  Người xuất cảnh có hành lý thuộc diện không phải khai hải quan theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ và gạch (-) thứ 1, điểm 2.a, Điều 4 Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính thì không phải khai hải quan trên tờ khai nhập cảnh/ xuất cảnh nhưng phải chịu sự giám sát hải quan.

  Hải quan sân bay phải tổ chức biện pháp giám sát phù hợp, trường hợp có căn cứ khẳng định người xuất cảnh có hành lý vi phạm pháp luật thì tiến hành kiểm tra hành lý và lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.
  Người xuất cảnh có hành lý thuộc diện phải khai hải quan:

  – Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan do người xuất cảnh khai báo hải quan và nộp.

  – Thực hiện kiểm tra hành lý qua máy soi và lưu hình ảnh kiểm tra trong máy theo quy định. Nếu xét thấy cần thiết thì kiểm tra thủ công và ghi kết quả kiểm tra vào tờ khai hải quan theo quy định.

  – Tính và thu thuế đối với hành lý vượt định mức miễ thuế (nếu có).

  – Lập biên bản để xử lý vi phạm (nếu có).

  – Ký và đóng dấu công chức hải quan vào Tờ khai nhập cảnh/ xuất cảnh. Tờ khai hải quan phi mậu dịch (nếu có) theo quy định để thông quan hành lý.
  Trường hợp người xuất cảnh có hành lý thuộc diện phải khai hải quan nhưng không khai hải quan:

  – Sau khi kết thúc thủ tục tại cơ quan Hàng không (check-in), nếu công chức hải quan phát hiện hành lý có dấu hiệu nghi vấn, thì thông báo ngay cho cơ quan Hàng không để cơ quan Hàng không báo cho người xuất cảnh thực hiện công việc theo quy định tại điểm 2, mục I nêu trên.

  – Trường hợp có căn cứ khẳng định nguời xuất cảnh có thân phận Ngoại giao mang mặt hàng cấm xuất khẩu thì công chức Hải quan báo cáo ngay cho Chi cục trưởng; Chi cục trưởng tiếp tục báo cáo ngay cho Cục trưởng Cục Hải quan thành phố đồng thời báo cáo bằng phương tiện nhanh nhất cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để xin ý kiến chỉ đạo.

  – Trường hợp An ninh Hàng không hoặc Công an cửa khẩu thông báo yêu cầu Hải quan phối hợp kiểm tra hành lý mang theo người của người xuất cảnh không khai báo để phục vụ yêu cầu an ninh chuyến bay, an ninh quốc gia theo quy định thì công chức hải quan giám sát và phối hợp kiểm tra với các lực lượng này.