Supply Chain : Plan - Source - Make - Deliver & Return • 📚 CONTENT SCHEDULE 07/2019:
  📌 Chủ đề Cost Management: Financial impact on Supply chain performance

  Tài chính là chức năng cần thiết để đảm bảo mọi nguồn lực luôn có sẵn, vận hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đảm bảo lợi tức đầu tư (ROI) cao thông qua các kế hoạch tài chính, các quyết định sử dụng vốn tối ưu và quản lý chi phí hiệu quả.

  Trách nhiệm này không chỉ thuộc về các nhà quản lý cấp cao mà còn đòi hỏi sự phối hợp của tất cả nhân viên thuộc nhiều phòng ban trong tổng thể của doanh nghiệp.

  Vì vậy, để có cái nhìn rõ hơn về hoạt động tối ưu chi phí, sự tác động qua lại giữa quyết định Tài chính và hiệu suất Chuỗi cung ứng, trong tháng 7 VILAS sẽ cung cấp những bài viết xoay quanh chủ đề “Cost Management: Financial impact on Supply chain performance”.

  VILAS hy vọng có thể cập nhật những thông tin bổ ích về một trong những lĩnh vực chủ chốt trong Chuỗi cung ứng!

  #ContentSchedule #VILAS #July
  #CostManagement

  link text • Nice Post and Contribution VILAS
  Chuỗi cung ứng đang cần được nghiên cứu sâu và nghiên cứu học thuật


Log in to reply