Lập kế hoạch hành động và bán hàng (S & OP) • Đây là bài viết về Lập kế hoạch hành động và bán hàng (S & OP); hy vọng qua bài viết này chúng ta có thể hiểu biết rộng hơn về thế nào là S & OP.

  S & OP đơn giản là chỉ cần xem xét lại dữ liệu lịch sử hàng tháng
  Một số công ty dành nhiều thời gian để điều chỉnh, thao tác, thu thập và thiết lập quan điểm của dữ liệu lịch sử mà họ bỏ ra trong quá trình S & OP hàng tháng để hoàn thành nhiều hơn việc tạo ra các biểu đồ lịch sử và một dự báo thống kê đơn giản.

  Một số sự nỗ lực về S&OP dành hơn 60% thời gian chu kỳ sẵn có chỉ để chuẩn bị dữ liệu để phân tích. Phần lớn thời gian còn lại dành cho việc tạo ra các báo cáo hàng tháng mà không có thời gian để phân tích.

  Một quy trình S & OP hoạt động kém cung cấp quản lý điều hành với bảng điều khiển hiệu suất hàng tháng, không có sẵn ở nơi khác do các quy trình không liên kết và các hệ thống bị ngắt kết nối. Với quá nhiều thời gian dành cho quá khứ, dành rất ít thời gian để xem xét các dự báo nhu cầu trong tương lai và thậm chí còn ít hiểu biết về khả năng sẵn có để đáp ứng những dự báo đó.

  Các quy trình S&OP chỉ được hỗ trợ bởi các công cụ thô sơ như bảng tính, email và PowerPoint có giới hạn hoặc không có khả năng thực hiện phân tích kịch bản "nếu-như" nếu quyết định hoặc xác định một kế hoạch tối ưu từ khách hàng, quan điểm tài chính hoặc thể tích.

  Thực tế: S & OP phải tập trung vào tương lai.
  Dữ liệu lịch sử đóng vai trò thiết lập dự báo cho kế hoạch tổng thể 24 tháng, thì quá trình S& OP phải có khả năng phân biệt kế hoạch tương lai sẽ đáp ứng các yêu cầu tài chính khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong môi trường cạnh tranh. Quá trình này nên được thiết lập bởi con số, đó là kết quả của cả dữ liệu lịch sử và giả định thông báo.

  Các công ty có nhiều khả năng S & OP trưởng thành hơn sẽ tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá mô hình kinh doanh hoặc kịch bản "nếu-như". Bằng cách xác định và so sánh hiệu quả của các quyết định thông qua các chỉ số KPIs, các nhà quản lý có thể hiểu được các khía cạnh đa chiều của lợi ích trong việc quản lý kinh doanh của họ.
  Đánh giá các tình huống trong tương lai cho phép người lãnh đạo xác định và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn, đánh giá thời gian và tác động của việc giới thiệu sản phẩm / thị trường mới và tối ưu hóa các kế hoạch từ góc độ về khối lượng và tài chính. Đây là cách sử dụng có hiệu quả cao thời gian hạn chế của một giám đốc điều hành, bởi vì các nhà quản lý có thể xác định được các lựa chọn thay thế và các trường hợp khẩn cấp khi có sự thay đổi.

  Diễn đàn vận tải (theo csmr.com- Biên dịch và tổng hợp) • Chả hiểu gì thớt nhỉ...
  Đây là bài viết về S&OP???


Log in to reply