Thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay,nữ trang • Chính sách mặt hàng nhập khẩu
  Với đồng hồ
  Theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì đồng hồ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

  Mã hàng hóa đó được quy định cụ thể như sau
  9101: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, với vỏ làm bằng kim loại quý hay kim loại dát phủ kim loại quý.
  9102: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, trừ các loại thuộc nhóm 9101.
  9103: Đồng hồ thời gian có lắp máy đồng hồ cá nhân, trừ các loại đồng hồ thuộc nhóm 9104.
  9105: Đồng hồ thời gian khác. (trừ đồng hồ đo thời gian hàng hải mã HS 9105.91.10, 9105.99.10 và máy tương tự).
  Nếu không thuộc đối tượng trên thì hàng hóa được nhập khẩu và phải thực hiện nghĩa vụ về thuế nhập khẩu, thuế VAT và lệ phí hải quan.
  Với nữ trang
  Nếu hàng hóa doanh nghiệp đề cập là vàng trang sức, mỹ nghệ: theo Điều 13 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
  Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ quy định trên để thực hiện.
  Thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay và nữ trang
  Đối chiếu với các quy định hiện hành, nếu hàng hóa doanh nghiệp được phép nhập khẩu thì phải thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành.

  Thủ tục hải quan khi nhập khẩu đồng hồ đeo tay và nữ trang
  Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

  Thủ tục theo quản lý chuyên ngành
  Điều 13 Nghị định 24/2012/NĐ-CP nêu trên quy định: Điều 13. Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ
  Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ để tham gia triển lãm, hội chợ quốc tế thực hiện theo quy định của Chính phủ về hội chợ, triển lãm quốc tế.
  Đồng hồ đeo tay và các loại thiết bị khác dùng để đo, hiển thị và ghi thời gian (nhóm 91.02) và Đồng hồ treo tường và các loại thiết bị khác dùng để đo, hiển thị và ghi thời gian (nhóm 91.05) thuộc Danh mục các sản phẩm điện, điện tử phải đảm bảo giới hạn hàm lượng cho phé của một số hóa chất độc hại ban hành kèm theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10/08/2011 của Bộ Công thương “Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử”.
  Về thuế và lệ phí khi nhập khẩu đồng hồ đeo tay và nữ trang
  Thuế nhập khẩu
  Để xác định thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa, cần căn cứ vào thực tế hàng hóa, tính chất, cấu tạo hàng hóa đồng thời căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính “về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam” để xác định mã HS chi tiết phù hợp. Trên cơ sở mã HS hàng hóa, xác định được thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013.

  Doanh nghiệp tham khảo mã hàng hóa
  Chương 91 Thông tư số 164/2013/TT-BTC nêu trên.
  71.13: Đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý.
  – 71.14: Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận rời của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý
  …….
  Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu :Thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
  Thuế VAT khi nhập khẩu đồng hồ đeo tay và trang sức
  Luật thuế Giá trị gia tăng 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3.
  Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của QH khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (có hiệu lực từ 01/01/2014).
  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.
  Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.
  Thì hàng hóa doanh nghiệp có thuế VAT là 10%.
  Căn cứ và phương pháp tính thuế thực hiện theo quy định tại Chương 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên
  Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên, giá tính thuế: “Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.
  Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục hải quan xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com • Chính sách mặt hàng nhập khẩu đồng hồ
  Theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì đồng hồ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.