Điều kiện để xuất hóa đơn cho đại lý bán hàng  1. Đại lý là tổ chức, cá nhân thì có yêu cầu bắt buộc gì không, ví dụ như phải đăng kí kinh doanh hoạt động đại lý chẳng hạn... ?
  2. Bên giao đại lý là bên tôi có được xuất hóa đơn cho đại lý không ?
  3. Bên tôi có thể xuất hóa đơn bán hàng cho đại lý và thể hiện luôn mức chiết khấu đại lý ngay trên mỗi hóa đơn không ?
  4. Nếu đại lý là cá nhân bên tôi có phải nộp thuế TNCN thay cho bên đại lý đó không và mức thuế suất là bao nhiêu ?
   Bài viết sau đây công ty luật Lawkey sẽ trả lời những câu hỏi sau:
   Theo quy định tại Điều 167 Luật thương mại năm 2005 thì bên đại lý được hiểu như sau"

  "Điều 167. Bên giao đại lý, bên đại lý

  1. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.

  2. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ."

  3. Thương nhân được hiểu là "Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh."

  Vậy bên đại lý phải đăng ký kinh doanh.

  1. Bên giao đại lý có được xuất hóa đơn cho bên đại lý?

  Giả sử đại lý là đại lý hoa hồng thì bên giao đại lý có thể xuất hóa đơn cho bên đại lý. Việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện đới với đại lý được hướng dẫn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ như sau:

  "2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

  a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

  b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

  Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng."
  Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty.

  Read more: http://aiti.edu.vn/threads/thu-tuc-dang-ky-ho-kinh-doanh-ca-the.69803/#ixzz63edxwxXq


Log in to reply