Quy định về thủ tục chuyển từ công chức sang viên chức • Bài viết sau đây của công ty luật Lawkey sẽ tư vấn về thủ tục chuyển từ công chức sang viên chức:
  Theo điểm d và đ khoản 1 điều 58 Luật viên chức năm 2010 như sau:

  Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

  1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

  d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

  đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;

  Với thông tin bạn cung cấp thì trong trường hợp của bạn nếu bạn là công chức đang làm trong bộ máy lãnh đạo , quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà bạn không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì bạn sẽ được chuyển sang làm viên chức và được bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.Hoặc theo điểm d khoản 1 trên thì nếu bạn đang là công chức thì bạn được chuyển sang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của luật viên chức.Tại Điều 22 quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức như sau.

  • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  • Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

  • Có đơn đăng ký dự tuyển;

  • Có lý lịch rõ ràng;

  • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

  • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

  Bên cạnh đó, Luật cũng quy định những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  Cũng theo quy định hiện hành, việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua 2 phương thức là thi tuyển hoặc xét tuyển.

  Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

  • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV;
  • Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
  • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
  • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổchức có thẩm quyền chứng thực.
   Xem thêm: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Log in to reply