Nên làm thỏa ước lao động tập thể nào? • Các loại thỏa ước lao động tập thể theo quy định

  Điều 73 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về các loại thỏa ước lao động tập thể như sau:

  "Điều 73. Thỏa ước lao động tập thể

  1. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

  Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

  1. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật."

  Như vậy, hiện nay pháp luật có quy định các loại thỏa ước lao động tập thể khác nhau, gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước khác. Trong trường hợp này, công ty bạn mới thành lập được vài tháng và Giám đốc có yêu cầu bạn làm thỏa ước lao động tập thể nhằm mục đích áp dụng trong phạm vi doanh nghiệp thì bạn cần xây dựng thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.

  Về nội dung thỏa ước lao động tập thể

  Theo quy định pháp luật hiện hành, nội dung chủ yếu trong Thỏa ước lao động tập thể bao gồm:

  • Việc làm, bảo đảm việc làm cho người lao động

  • Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác được trả cho người lao động

  • Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  • Định mức lao động;

  • An toàn, vệ sinh lao động;

  • Bảo hiểm xã hội đối với người lao động.
   Xem thêm: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.


Log in to reply