Điều kiện được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? • Lawkey sẽ tư vấn về Điều kiện được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động qua trường hợp cụ thể sau đây:
  "Em làm việc tại 1 công ty loại hợp đồng có xác định thời hạn, tiền lương hàng tháng tra vào ngày 30. Tuy nhiên, tiền lương hàng tháng em được lãnh bị trễ hơn so với thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy qua 3 tháng làm việc em quyết định gửi đơn xin thôi việc.
  Vậy cho em hỏi là em chấm dứt hợp đồng là đúng hay sai?"
  Bạn không nêu rõ hợp đồng lao động mà bạn ký kết với công ty là hợp đồng nên:

  TH1: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì bạn phải báo trước 45 ngày cho công ty mà không cần căn cứ:

  Căn cứ khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13:

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

  TH2: Hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động mùa vụ hoặc hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng thì:

  Căn cứ Điều 96 Bộ luật lao động năm 2012:

  Điều 96. Nguyên tắc trả lương

  Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

  Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

  Như vậy, về việc trả lương cho người sử dụng lao động phải trả trực tiếp. đầy đủ và đúng thời hạn. Tuy nhiên người sử dụng lao động có thể trả chậm trong thời hạn không quá một tháng theo hợp đồng lao động. Vì vậy bạn cần xem xét, thời hạn trả trễ của công ty bạn với đã vi phạm quy định về nguyên tắc nêu trên hay không. Khi mà vi phạm nguyên tắc đó thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012:Với trường hợp này bạn phải thực hiện thủ tục báo trước

  Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

  a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

  d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

  đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

  e) Lao động nữ mang thai phải Lawkey sẽ tư vấn về Điều kiện được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động qua trường hợp cụ thể sau đây:
  "Em làm việc tại 1 công ty loại hợp đồng có xác định thời hạn, tiền lương hàng tháng tra vào ngày 30. Tuy nhiên, tiền lương hàng tháng em được lãnh bị trễ hơn so với thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy qua 3 tháng làm việc em quyết định gửi đơn xin thôi việc.
  Vậy cho em hỏi là em chấm dứt hợp đồng là đúng hay sai?"
  Bạn không nêu rõ hợp đồng lao động mà bạn ký kết với công ty là hợp đồng nên:

  TH1: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì bạn phải báo trước 45 ngày cho công ty mà không cần căn cứ:

  Căn cứ khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13:

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

  TH2: Hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động mùa vụ hoặc hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng thì:

  Căn cứ Điều 96 Bộ luật lao động năm 2012:

  Điều 96. Nguyên tắc trả lương

  Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

  Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

  Như vậy, về việc trả lương cho người sử dụng lao động phải trả trực tiếp. đầy đủ và đúng thời hạn. Tuy nhiên người sử dụng lao động có thể trả chậm trong thời hạn không quá một tháng theo hợp đồng lao động. Vì vậy bạn cần xem xét, thời hạn trả trễ của công ty bạn với đã vi phạm quy định về nguyên tắc nêu trên hay không. Khi mà vi phạm nguyên tắc đó thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012:Với trường hợp này bạn phải thực hiện thủ tục báo trước

  Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

  a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

  d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

  đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

  e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

  g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
  Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế.nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

  g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
  Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế.


Log in to reply