Đấu thầu dự án có sử dụng đất và đấu giá đất đai • Đấu thầu dự án có sử dụng đất và đấu giá đất đai
  I. Căn cứ pháp luật

  • Luật đất đai 2013
  • Luật đấu thầu 2013
  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
  • Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
  • Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
   II. Phân biệt đấu thầu dự án có sử dụng đất và đấu giá đất đai.
   Tiêu chí
   Đấu thầu dự án có sử dụng đất
   Đấu giá đất
   Trường hợp thực hiện
   Trường hợp các dự án đầu tư có sử dụng đất phải thông qua đấu thầu để lựa chọn nhà thầu khi thuộc Danh mục cụ thể được phê duyệt của UBND tỉnh. Đây thường khu vực đất có giá trị thương mại cao và được UBND tỉnh lựa chọn cụ thể. Hồ sơ mời thầu và thủ tục tham gia dự thầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và đấu thầu.
   Các trường hợp cụ thể được quy định tại điều 118 Luật đất đai 2013.
   Điều kiện tiến hành

  Điều 119 Luật Đất đai 2013:
  -Có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện
  -Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước.
  -Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  Thẩm quyền tiến hành

  Thủ tục tiến hành
  Được quy định trong Luật đấu thầu 2013.

  • Chỉ định thầu
   -đấu thầu rộng rãi
   -đấu thầu hạn chế
   -Một số trường hợp đặc biệt khác được quy định riêng khi không thể thực hiện được các cách trên.

  Xem thêm: Thủ tục làm giấy phép đăng ký kinh doanh


Log in to reply