Mức trợ cấp đối với người có công với đất nước ? • Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng những chế độ gì theo đúng quy định pháp luật ? Thờ cũng liệt sỹ sẽ được hưởng những khoản trợ cấp gì ? Bài viết sau đây công ty luật Lawkey sẽ hướng dẫn về vấn đề trên:
  Bà mẹ Việt Nam anh hùng là danh hiệu mà nhà nước Việt Nam tặng hoặc truy tặng những người phụ nữ Việt Nam có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

  Thứ nhất, chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng:

  Điều 15 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 quy định các chế độ, chính sách đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng như sau:

  • Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại Điều 14 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 ;

  • Phụ cấp hàng tháng;

  • Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình;

  • Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

  • Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005 .

  Đối với trường hợp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình sẽ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế.

  Thứ hai, trợ cấp đối với người thờ cúng liệt sĩ:

  Căn cứ Điều 21 Nghị định 31/2013/NĐ-CP , trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ như sau:

  ''1. Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

  1. Hồ sơ hưởng trợ cấp:

  a) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng;

  b) Biên bản ủy quyền;

  c) Hồ sơ liệt sĩ;

  d) Quyết định trợ cấp thờ cúng của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội''
  Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng.


Log in to reply