Tìm hiểu về vốn của doanh nghiệp, tài sản góp vốn là gì? • Tìm hiểu về vốn của doanh nghiệp, tài sản góp vốn là gì?
  Điều kiện tiên quyết để một Doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động là phải có vốn, dù tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực nào muốn tồn tại cũng phải có vốn. Quy định về vốn của doanh nghiệp được thể hiện trong luật Doanh nghiệp 2014 , cụ thể như sau:
  Về mặt kinh tế: Khi nói đến DN thì yếu tố không thể tách rời đến nó phải là yếu tố vốn, nó là tiền đề, điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Về mặt pháp luật: Bất kì doanh nghiệp nào muốn được khai sinh về mặt nhà nước cũng phải đăng ký vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu trong hồ sơ thành lập của mình với nhà nước. Mức vốn ban đầu này là cơ sở để doanh nghiệp được đăng ký thành lập với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  Bản chất: Vốn là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản của doanh nghiệp được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời.
  Đặc điểm:

  •   Vốn bắt buộc phải định giá được bằng tiền
   
  •   Vốn được đưa vào hoạt động kinh doanh
   
  •   Vốn là giá trị tài sản của doanh nghiệp bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình (sản nghiệp của doanh nghiệp)
   
  •   Góp vốn là hành vi pháp lý nhằm đưa tài sản của mình vào hoạt động sản xuất, kinh doanh kiếm lời. Chuyển giao (có thể là quyền sở hữu có thể là quyền hưởng dụng) tài sản từ sản nghiệp của mình tời sản nghiệp của doanh nghiệp với mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh để kiếm lời.
   

  Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty.
  Căn cứ vào luật góp vốn có thể bao gồm:
  Tóm lại, bất cứ tài sản nào cũng có thể góp vốn bao gồm vật quyền và trái quyền. Tuy nhiên phải định giá được bằng tiền.Nếu định giá sai thì các cổ đông góp vốn phải chịu trách nhiệm bồi thường nều có thiệt hại xảy ra.
  Góp vốn vào công ty có tư cách pháp nhân. Là việc một người, thông qua hợp đồng góp vốn, chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với tài sản của mình cho công ty có tư cách pháp nhân và đổi lại, họ trở thành chủ sở hữu đối với Phần Vốn Góp của công ty đó. Đối với chủ sở hữu Phần Vốn Góp. Chìa khoá để phân chia quyền lực và lợi ích tài chính trong công ty. Bằng việc góp vốn, người góp vốn được nhận Phần Vốn Góp có giá trị tương ứng với giá trị tài sản góp vốn. Giá trị Phần Vốn Góp là tham số cho rất nhiều quyền của chủ sở hữu Phần Vốn Góp: có số phiếu biểu quyết tương ứng Phần Vốn Góp; được chia lợi nhuận tương ứng Phần Vốn Góp; nhận giá trị tài sản có ròng khi giải thể hoặc phá sản công ty tương ứng Phần Vốn Góp
  Hợp đồng góp vốn vào công ty có tư cách pháp nhân và hợp đồng mua bán đều là các hợp đồng có tác dụng chuyển quyền sở hữu một tài sản (tài sản góp vốn; tài sản bán) và xác lập quyền sở hữu đối với một tài sản khác (Phần Vốn Góp - trong hợp đồng góp vốn; tiền - trong hợp đồng mua bán). Bởi vậy, ta nói rằng, giống như hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn vào công ty là một hợp đồng chuyển nhượng tài sản có đền bù. Một cách hợp lý, ta có thể áp dụng các quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu và chịu rủi ro đối với tài sản của hợp đồng mua bán cho trường hợp góp vốn vào công ty.

  Xem thêm: Thành lập Doanh nghiệp tại Đà Nẵng


Log in to reply