Tìm hiểu quy định tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần • Tìm hiểu quy định tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần
  Việc tăng giảm vốn điều lệ của công ty phải theo quy định của pháp luật. Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể về việc tăng giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần.
  Vốn của công ty cổ phần được quy định như sau:
  Điều 111. Vốn công ty cổ phần

  1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
  2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
   a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
   b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;
   c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.
   Theo đó việc TĂNG vốn có thể bằng cách phát hành cổ phiếu, trả cổ tức bằng cổ phiếu, chuyển nợ thành vốn,…
   Công ty có thể GIẢM vốn bằng cách giảm mệnh giá cổ phiếu, những vẫn phải giữ nguyên số cổ phần. Việc đổi cổ phiếu cũ lấy cổ phiếu mới với mệnh giá mới đã bị giảm được diễn ra đồng thời với việc công ty phải chi trả lại cho cổ đồng phần chênh lệch giá, trừ trường hợp làm ăn thua lỗ.
   Trên đây là nội dung tham khảo quy định về việc tăng giảm vốn của công ty cổ phần trong Luật doanh nghiệp 2014. Mọi thắc mắc xin liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được giải đáp một cách nhanh nhất.

  Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng


Log in to reply