Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học cần điều kiện gì? • Căn cứ vào luật giáo dục 2005, công ty luật Lawkey sẽ tư vấn về điều kiện để thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ, tin học qua bài viết dưới đây:

  1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học

  1.1. Địa vị pháp lý và chức năng của trung tâm ngoại ngữ, tin học

  "Điều 46. Cơ sở giáo dục thường xuyên

  1. Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm:

  ...c) Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân thành lập."

  "3...Trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện các chương trình giáo dục quy định tại điểm c khoản 1 Điều 45 của Luật này về ngoại ngữ, tin học."

  "Điều 2. Vị trí pháp lí của trung tâm ngoại ngữ, tin học

  Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân..."

  "Điều 45. Yêu cầu về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên

  1. Nội dung giáo dục thường xuyên được thể hiện trong các chương trình sau đây:

  ...c) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ;"

  Như vậy, trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục quốc dân, có chức năng thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học.

  1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng.

  2. Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

  3. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

  4. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được đặt theo nguyên tắc sau:

  a) Trung tâm ngoại ngữ, tin học + Tên riêng;

  b) Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

  1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

  2. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

  "

  Điều 6. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

  1. Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

  2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  a) Có nhân thân tốt;

  b) Có năng lực quản lý;

  c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

  Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

  Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

  d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

  1. Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm."
   Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

Log in to reply