Tìm hiểu về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích • Tìm hiểu về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
  Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được quy định trong Bộ luật Lao động 2012 cụ thể như sau:
  Theo quy định tại Điều 204 Bộ luật lao động 2012, trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được thực hiện theo quy định tại Điều 201 của Bộ luật, trong đó Biên bản hòa giải phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể.

  • Trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.
  • Trường hợp hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì các bên có quyền gửi đơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác định loại tranh chấp về quyền hoặc lợi ích. Trường hợp là tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì hướng dẫn ngay các bên yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 204 (yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết).
   Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của hòa giải viên lao động
   Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện theo quy định tại Điều 201 của Bộ luật lao động 2012 và Biên bản hòa giải phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể (về lợi ích). Theo quy định trên thì có thể thấy rằng thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được tiến hành theo các bước sau:
  • Bước 1: nhận đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
  • Bước 2: chuẩn bị phiên họp hòa giải vụ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích..
  • Bước 3: tổ chức hòa giải vụ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Tại phiên họp hòa giải, hòa giải viên lao động phải kiểm tra sự có mặt của hai bên tranh chấp lao động, những người được mời. Trường hợp hai bên tranh chấp lao động ủy quyền cho người khác làm đại diện thì phải kiểm tra giấy ủy quyền. Khi hai bên tranh chấp hoặc đại diện của họ có mặt đầy đủ tại phiên họp thì tiến hành hòa giải. Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng.
   Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.
   Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.
   Như vậy, việc giải quyết tranh chấp lao động bằng con đường hòa giải tại cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất, đây là phương pháp giải quyết tranh chấp có thể tạo ra khả năng duy trì quan hệ lao động sau tranh chấp. Thứ hai, hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là phương pháp giải quyết tranh chấp lao động nhanh chóng và tiết kiệm nhất bởi thủ tục hòa giải nhanh gọn (Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải), giúp các bên nhanh chóng giải quyết tranh chấp. Mặt khác, khi hòa giải tranh chấp tại cơ sở thì các bên tranh chấp không phải nộp bất kì một khoản lệ phí nào cho hòa giải viên.
   >>>> Xem thêm: Công ty kế toán
   Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích tại Hội đồng trọng tài lao động
   Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động được quy định tại Điều 206 BLLĐ 2012 bao gồm các bước:
  • Bước 1: Thụ lý vụ việc
  • Bước 2: Chuẩn bị giải quyết
  • Bước 3: Phiên họp hòa giải
   Biên bản có chữ ký của các bên có mặt, của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trọng tài lao động.
   Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.
   Thời hạn hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết.
   Sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công. Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành thì sau thời hạn 03 ngày, tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.

  Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại Hà Nội


Log in to reply