Tìm hiểu về hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ • Tìm hiểu về hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
  Bộ luật dân sự Việt Nam 2015 (BLDS 2015) định nghĩa: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
  Có rất nhiều định nghĩa về hợp đồng trong các bộ luật trên thế giới và trong các học thuyết. Nhưng tựu chung lại các định nghĩa đều đề cập tới hai vấn đề chính:
  (1) Hợp đồng là sự trao đổi và thống nhất ý chí/ sự thỏa thuận/ sự “gặp gỡ ý chí” (Meeting of the minds).
  (2) Hợp đồng tạo lập ra một hệ quả pháp lý bắt buộc với các bên.
  Cùng với đó, việc phân loại hợp đồng cũng có nhiều cách phân loại khác nhau. Có thể tìm hiểu một cách phổ biến sau:
  Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ

  • Chuẩn phân loại: người được đề nghị có phải làm gì hay không để chấp nhận đề nghị.
  • Phân loại:
   • Hợp đồng đơn vụ (đơn phương): một bên đưa ra lời hứa rõ ràng hoặc cam kết thực hiện mà không nhận lại bất kỳ một lời hứa rõ ràng hoặc cam kết thực hiện nào từ bên khác.
   Ví dụ: A nói với B rằng: "Nếu anh đi bộ qua cầu Nhật tân, tôi hứa sẽ trả anh 200000 VNĐ." và không đòi hỏi B hứa đáp lại. Hợp đồng đơn phưong này phát sinh khi B thực hiện hành động.
   • Hợp đồng song vụ (song phương, hay có đi có lại): người đề nghị cam kết làm hoặc không làm một việc gì đó, và yêu cầu bên được đề nghị phải có một sự cam kết đáp lại thì mới coi là chấp nhận.
   Ví dụ: A nói với B rằng: "Nếu anh hứa đi bộ qua cầu Nhật tân, tôi hứa sẽ trả anh 200000 VNĐ.", thì hợp đồng song phương phát sinh khi cam kết đáp lại của B được đưa ra.
  • Ý nghĩa của sự phân loại:
   • Hợp đồng song vụ có những vấn đề pháp lý sau (do tính chất ràng buộc có đi có lại của nó): (1) Một bên có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ nếu bên kia không thực hiện nghĩa vụ; (2) Một bên có thể huỷ bỏ hợp đồng khi bên kia không thực hiện nghĩa vụ; (3) Một bên không còn bị ràng buộc bởi hợp đồng nếu bên kia do gặp phải trường hợp bất khả kháng mà không thực hiện nghĩa vụ.
   • Do trong hợp đồng song vụ các bên đều là trái chủ và thụ trái của nhau, còn trong hợp đồng đơn vụ một bên chỉ có thể là trái chủ hoặc thụ trái, nên:
   + Đối với hợp đồng song vụ, nếu hợp đồng được lập thành văn bản thì phải lập cho mỗi bên 1 bản làm bằng chứng cho quyền yêu cầu của mình.
   + Đối với hợp đồng đơn vụ, nếu lập thành văn bản thì có thể chỉ cần lập văn bản để trai chủ giữ.
   Ví dụ: "giấy biên nhận" hợp đồng vay giữa các cá nhân chỉ cần giao cho bên cho vay.

  Xem thêm: Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội


Log in to reply