Tìm hiểu về Quyền quản lý lao động • Tìm hiểu về Quyền quản lý lao động
  Quyền quản lý lao động được quy định cụ thể trong Bộ luật Lao động 2012 cụ thể như sau:
  Khái niệm:

  • Quyền quản lý lao động là dạng quyền năng được sử dụng trong quá trình lao động, bởi Người sử dụng lao động.
   – Quyền quản lý lao động là hệ thống các quy định của pháp luật về quyền của Người sử dụng lao động nhằm giúp cho họ duy trì được nề nếp của quá trình lao động.
   Đặc điểm của quyền quản lý lao động:
  • Là loại quyền có tính chất đơn phương( trong mối quan hệ với Người lao động)
  • Quyền quản lý cho phép kiểm soát toàn diện.
  • Người quản lý có quyền áp dụng những phương thức khác nhau trong đó có các trách nhiệm pháp lý: Người sử dụng có quyền năng áp đặt và buộc Người lao động vi phạm các quy tắc pháp lý phải chịu những trách nhiệm pháp lý tương ứng với hành vi vi phạm: Trách nhiệm pháp lý NSDLĐ sử dụng là kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
  • Quyền quản lý lao động mang tính hành chính: quản lý dựa trên các hành vi và thủ tục mang tính hành chính
  • Quản lý lao động là quyền năng có giới hạn: quyền quản lý lao động được đặt trong và phụ thuộc quyền quản lý Nhà nước.
   Cơ sở quyền quản lý lao động:
  • Nguyên lý điều khiển học và khoa học về các hệ thống: Người lao động là 1 bộ phận cấu thành của hệ thống và cần có sự điều khiển của NSDLĐ
  • Quyền tài sản, quyền sở hữu, quyền quản lý sản nghiệp: thông qua quản lý Người lao động sử dụng bảo quản tài sản.
  • Yêu cầu kiểm soát quá trình chuyển giao sức lao động của Người lao động
  • Vấn đề duy trì mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả của quá trình sản xuất, kinh doanh.
  • Sự quy định của Pháp luật
   Phạm vi quyền quản lý lao động:
  • Tuyển chọn, sắp xếp, bố trí lao động
  • Ra nội quy, quy chế, mệnh lệnh, quyết định
  • Tổ chức, điều hành các hoạt động sản xuất công tác
  • Kiểm tra, giám sát
  • Xử lý vi phạm

  Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội


Log in to reply