Tìm hiểu về chủ thể thực hiện lưu ký chứng khoán • Tìm hiểu về chủ thể thực hiện lưu ký chứng khoán
  Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.
  Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được tổ chức theo mô hình hỗn hợp: vừa lưu ký thông qua các thành viên lưu ký vừa có cơ chế đăng ký mở tài khoản trực tiếp. Việc lưu ký chứng khoán của khách hàng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán được thực hiện theo nguyên tắc: khách hàng lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký và thành viên lưu ký tái lưu ký chứng khoán của khách hàng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Thành viên lưu ký bao gồm các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại . Ngoài ra, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm tham gia thị trường trái phiếu do SGDCK tổ chức; các đối tượng khác theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán sau khi được UBCKNN chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; Trung tâm lưu ký các nước được mở tài khoản trực tiếp tại Trung tâm lưu ký .
  Theo quy định của Luật chứng khoán, chứng khoán của công ty đại chúng (bao gồm chứng khoán của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán và chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết) phải được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán trước khi thực hiện giao dịch.
  Việc quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán được thực hiện như sau: Tổng số dư trên các tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở tại thành viên lưu ký phải luôn khớp với số dư các tài khoản lưu ký của thành viên lưu ký mở tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Số dư chi tiết trên tài khoản lưu ký chứng khoán của từng khách hàng tại thành viên lưu ký phải khớp với số liệu sở hữu của khách hàng đó tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Khi phát hiện sai sót trong thông tin tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên hoặc khách hàng của thành viên, Trung tâm lưu ký chứng khoán phải thông báo ngay cho thành viên và thành viên có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.
  Chứng khoán lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán là tài sản thuộc sở hữu của khách hàng, được quản lý tách biệt với tài sản của Trung tâm lưu ký chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán không được sử dụng chứng khoán của khách hàng vì lợi ích của bên thứ ba hoặc vì lợi ích của chính Trung tâm lưu ký chứng khoán.
  Tại thành viên lưu ký, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán chi tiết cho từng khách hàng và quản lý tách biệt tài sản cho từng khách hàng. Chứng khoán lưu ký của khách hàng tại thành viên lưu ký là tài sản thuộc sở hữu của khách hàng và được quản lý tách biệt với tài sản của thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký không được sử dụng chứng khoán trong tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng vì lợi ích của bên thứ ba hoặc vì lợi ích của chính thành viên lưu ký.
  Trên đây là nội dung về chủ thể lưu ký chứng khoán. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn về hồ sơ thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất.


Log in to reply