Tìm hiểu về thủ tục đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu • Tìm hiểu về thủ tục đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
  Việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất là một thủ tục được quy định chặt chẽ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường cũng như quy trình sản xuất. Việc này được các nhà tư vấn thành lập công ty đặc biệt lưu ý, thủ tục có thể được xem xét như sau:
  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận:
  Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 Phụ lục VI Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP;
  Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo Mẫu số 02 Phụ lục VI Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP;
  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;
  Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  Bản sao văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để chủ dự án vận hành thử nghiệm theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (chỉ áp dụng đối với dự án vận hành thử nghiệm);
  Bản sao văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án quy định tại điểm d khoản 6 Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (chỉ áp dụng đối với dự án mới, kết thúc vận hành thử nghiệm);
  Bản sao một trong các loại giấy tờ: giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu của cơ sở đề nghị cấp lại giấy xác nhận;
  Bản sao hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu nhập khẩu, chất thải phát sinh);
  Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm theo Mẫu số 03 Phụ lục VI Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
  Trình tự, thủ tục kiểm tra, thời gian, cấp Giấy xác nhận
  Bước 1: Doanh nghiệp lập chứng từ điện tử bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia.
  Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn kiểm tra về các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ có văn bản thông báo gửi tổ chức, cá nhân để hoàn thiện và nêu rõ lý do.
  Bước 3: Cấp giấy xác nhận trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
  Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có thời hạn 05 năm
  Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về dịch vụ kế toán thuế xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn nhanh nhất.


Log in to reply